Sơ đồ mặt bằng Golden Star

Mặt bằng căn hộ Golden Star tầng 6-19
Mặt bằng căn hộ Golden Star tầng 6-19
Mặt bằng căn hộ Golden Star tầng 22-25
Mặt bằng căn hộ Golden Star tầng 22-25
Mặt bằng căn hộ Golden Star tầng 21
Mặt bằng căn hộ Golden Star tầng 21
Mặt bằng căn hộ Golden Star tầng 20
Mặt bằng căn hộ Golden Star tầng 20
Mặt bằng căn hộ Golden Star tầng 4 & 5
Mặt bằng căn hộ Golden Star tầng 4 & 5
Mặt bằng căn hộ Golden Star tầng 3
Mặt bằng căn hộ Golden Star tầng 3